Con đường đến với sự sống và bình an

Đức Chúa Jêsus phán “Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta, ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ.” (Mathio 11:28 VIET)


Giăng 14:6: “Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha.


Công vụ 4:12:  Chẳng có sự cứu rỗi trong đấng nào khác; vì ở dưới trời, chẳng có danh nào khác ban cho loài người, để chúng ta phải nhờ đó mà được cứu.

Chính Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự bình an và một cuộc sống đích thực, nhưng tại sao bên trong nhiều người vẫn còn những tổn thương hay giận giữ?

Nan đề của chúng ta... Sự tách biệt khỏi Đức Chúa Trời

“Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời,” (Rô-ma 3:23 VIET)

Điều này có nghĩa rằng không ai là tốt hoàn toàn để có thể vào Thiên Đàng vinh hiển của Đức Chúa Trời dựa trên công đức “việc lành” riêng của mình.

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (Ro-ma 6:23 VIET)

Đây là điều chúng ta nợ Đức Chúa Trời vì phạm tội chống lại Ngài – sự chết và sự xa cách đời đời với Ngài trong hỏa Ngục.

Phương cách của Đức Chúa Trời... Thập tự giá

“Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (Rô-ma 6:23)

Sự cứu rỗi cho tội lỗi là một MÓN QUÀ từ Đức Chúa Trời. Tại sao Ngài lại làm như vậy?

“Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.” (Joh 3:16 VIET)

Sự cứu rỗi được ban tặng như là một món quà MIỄN PHÍ cho tất cả mọi người chấp nhận các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời

Cấp nhận chính mình là tội nhân trước con mắt công bình của Đức Chúa Trời, ăn năn tội lỗi của mình và tin nhận Chúa Jêsus là Đấng phán về chính mình là Con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa của muôn loài.

Đáp ứng của chúng ta... Dâng chính mình cho Chúa

Dâng Ngài cuộc đời mình và trở thành một Tạo Vật Mới trong Chúa. Đây là một sự tái sinh – sinh sản thuộc linh và được tiếp nhận làm con trong vương quốc Đức Chúa Trời.

Cách dâng cuộc đời cho Chúa:

1. Thừa nhận mình là tội nhân và cần sự tha thứ.
2. Tin nhận Chúa Jêsus đã chết cho mình và đã sống lại từ trong phần mộ.
3. Cầu nguyện tuyên xưng rằng Chúa Jêsus là con đường duy nhất đến với Đức Chúa Trời và nguyện sống cho Ngài trong quảng đời còn lại.

Lời cầu nguyện:

Lạy Chúa Jêsus,

Con biết con là tội nhân và cần được tha thứ. con tin rằng Chúa đã chết trên thập tự giá vì tội lỗi con và sống lại từ trong phần mộ để con được sống. Con tin Chúa là con đường duy nhất đến Đức Chúa Trời nên giờ đây con đến với Ngài và bắt đầu sống cho Ngài. Xin Chúa tha tội cho con, biến đổi cuộc đời con và bày tỏ Ngài cho con. Con cầu nguyện trong danh Chúa Jêsus, A-men


Nếu bạn cầu nguyện như vậy, xin vui lòng gởi e-mail cho chúng tôi biết.

Làm sao bạn biết bạn được tha thứ?

Kinh Thánh chép “ Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình;” (Êphêsô 2:8-9)

Điều tôi nên làm bây giờ?

Khi bạn đến gần Chúa, Ngài sẽ dạy bạn đường lối Ngài và ban cho bạn sức mạnh của Ngài. Chúng tôi nêu ra vài bước căn bản để giúp bạn đến gần Chúa cho phép Ngài hướng dẫn bạn.

Dành thời gian cầu nguyện với Chúa mỗi ngày là điều rất quan trọng. Cũng như bạn không thể lớn lên nếu không ăn uống mỗi ngày. Đời sống thộc linh cũng như vậy cần phải được bồi bổ. Là con cái của Chúa bạn có thể đến với Ngài bất cứ lúc nào bạn cần. Bạn cũng có quyền đến trước Ngài và bày tỏ những suy nghĩ riêng tư, những ước vọng và những lo âu của mình nữa. Cầu nguyện đơn giản là nói chuyện với Cha Thiên Thượng

Đọc Kinh Thánh:

Hãy đọc Kinh Thánh vì đó là lời của Đức Chúa Trời cho con người qua đó con người có thể biết Ngài.


Kinh Thánh là phương tiện chính được Ngài chọn để bày tỏ Ngài cho chúng ta. Học biết điều Đức Chúa Trời nói trong Kinh Thánh là một phần rất quan trọng cho đời sống mới của bạn. Khi bạn đọc Kinh Thánh, xin Chúa bày tỏ những câu Kinh Thánh để áp dụng vào đời sống mình. Bạn nên bắt đầt học sách tin lành Giăng trong Tân Ước. Tìm những bản kinh Thánh dễ để đọc trước như bản King James Version hay New King James.


Những sách đề nghị:

Tin lành Giăng

I Giăng
Thi Thiên và Châm Ngôn

Sự thông công:
Tìm một Hội Thánh Tin Lành để có thể giúp bạn biết thêm về Chúa và có mối thông công với các anh chị em mới trong Chúa. Nhận Báp-tem – một hành động thể hiện sự vâng lời với Chúa.

Bày tỏ với mọi người về điều mà Chúa đã làm cho bạn!

Sau đó hãy bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới trong một cuộc sống phong phú, vui mừng mà Chúa ban cho bạn.

"
Ai có Đức Chúa Con thì có sự sống; ai không có Con Đức Chúa Trời thì không có sự sống."

(1 Giăng 5:12)