Currently Sponsored Children

Trẻ Hiện Được Bảo Trợ

These children are currently blessed with sponsors, Praise the Lord!

* =  Sponsored as a family or as a child needing extra assistance / Đang nhận bảo trợ gia đình hoặc trẻ, cần trợ giúp thêm

** = Receives a scholarship / Nhận học bổng

* = Sponsorship Pending / Đang chờ xét