Tuyên Ngôn Đức Tin

L.O.V.E. là một tổ chức xã hội phi lợi nhuận liên hệ phái theo tiêu chuẩn của Hội Truyền Giáo Quốc Nội, N.A.E tại Wheaton, Illinois.

L.O.V.E. hoàn toàn đồng ý với Bảng 7 Tín Điều của N.A.V. rằng Thân thể của Đấng Christ bày tỏ giữa thế gian ngày nay là tất cả những ai tiếp nhận Chúa Giê-xu Christ là Cứu Chúa của đời sống mình và bày tỏ được những trái của Đức Thánh Linh trong nếp sống hàng ngày.


L.O.V.E. là một tổ chức từ thiện, tất cả các khoản đóng góp đều khấu trừ vào thuế thu nhâp.

1. Chúng tôi tin Kinh Thánh là lời được Đức Chúa Trời soi dẫn, có thẩm quyền và không hề sai lầm.
2. Chúng tôi tin có một Đức Chúa Trời trường tồn trong ba ngôi: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh.
3. Chúng tôi tin vào thần tánh của Chúa Giê-xu Christ; Ngài được sanh bởi nữ đồng trinh; sống một đời sống vô nhiểm tội lỗi; Ngài làm phép lạ; Ngài chết thay chuộc tội lỗi cho nhân loại; Ngài đã sống lại, thăng thiên ngồi bên hữu ngôi Đức Chúa Trời là Cha, Ngaì sẽ trở lại trong sự vinh hiển và quyền oai.
4. Chúng tôi tin sự cứu rỗi dành cho con người tội lỗi, hư mất; sự đổi mới đời sống hoàn toàn nhờ vào Đức Thánh Linh.
5. Chúng tôi tin đức thánh Linh đang hành động trong mỗi một Cơ Đốc Nhân giúp họ sống một đời sống vinh hiển.
6. Chúng tôi tin vào sự sống lại cả người được cứu và người bị hư mất; Nguời được cưú sẽ được cứu vào sự sống lại của sự sống; người hư mất sẽ bị hư mất trong sự sống lại vào ngày phán xét

7. Chúng tôi tin vào sự hiệp nhứt về mặt thuộc linh của tín đồ trong Chúa Giê-xu Christ.

Kêu Gọi

Bởi đó chúng ta nhận biết lòng yêu thương, ấy là Chúa đã vì chúng ta bỏ sự sống; chúng ta cũng nên bỏ sự sống vì anh em mình vậy. Nếu ai có của cải đời nầy, thấy anh em mình đang cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Ðức Chúa Trời thể nào ở trong ngừơi ấy được! Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. (1 Giăng 3:16-18)

Khải tượng của chúng tôi

Chúng tôi muốn bày tỏ tình yêu thương của Chúa Jêsus Christ qua sự phục vụ đối với người nghèo, đem niềm hy vọng đến cho họ không chỉ trong đời này mà thôi nhưng trong cõi đời đời nữa. (Nếu chúng tôi chỉ giúp đỡ họ những vật chất trong đời này mà không giới thiệu cho họ về những phước hạnh trên Thiên đàng thì tất cả cũng chỉ là vô ích).

Sứ mệnh của chúng tôi

Tổ chức LOVE là một tổ chức từ thiện Cơ Đốc nhằm giúp đỡ đời sống tâm linh, vật chất và tinh thần của người nghèo, trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật hay những trẻ đang trong tình cảnh hiểm nghèo ở miền Trung Việt Nam.

Click here to read a special message from our Founder.